БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ
какво е сглобяема къща дъвесината - строителен материал най-често задаваните въпроси

начало
за съюза
структура
членове
документи
новини
статии
галерия
за контакти
тел: 034 55515
факс: 034 55548
info@bspsk-bg.org

УСТАВ НА БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ

може да изтеглите вариант в PDF-формат от тук

СЪДЪРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1
НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. Наименованието на СДРУЖЕНИЕТО е „Български съюз на производителите на сглобяеми къщи” (БСПСК) и същото възниква като юридическо лице с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза при Пазарджишкия окръжен съд, като за краткост по надолу ще се използва означението СЪЮЗ. На латиница СЪЮЗЪТ се изписва по следния начин BULGARIAN UNION OF THE PRODUCERS OF PREFABRICATED HOUSES.
Чл.2. Седалището и адресът на управление на СДРУЖЕНИЕТО е:
          Р България; гр.Пазарджик; бул. Христо Ботев № 1.
нагоре

РАЗДЕЛ 2
ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.3. СЪЮЗЪТ осъществява дейност в частна полза, като има за цел да се създават благоприятни условия за разширяване прилагането и използването на сглобяемите конструкции от дървесина в строителството.
Чл.4. Средствата, с които СЪЮЗЪТ ще осъществява своите цели са:
 • изграждане на система за гарантиране на качеството;
 • привличане на инвестиции в отрасъла;
 • стимулиране инициативността на своите членове;
 • разширяване на диалога между фирмите производителки на сглобяеми къщи;
 • популяризиране на строителството от сглобяеми елементи;
 • сътрудничество с европейския съюз на производителите сглобяеми къщи и други чуждестранни организации.
нагоре

РАЗДЕЛ 3
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. СДРУЖЕНИЕТО ще осъществява следния предмет на дейност:
 1. Обединение и представителство на произвеждащи и монтиращи сглобяеми къщи предприятия, които в интерес на обезпечаването на качеството на продукцията си се подлагат на постоянен качествен контрол.
 2. Предлага на компетентните държавни органи, проекти за стандарти, правилници,предписания и др. нормативни документи, касаещи сглобяемото строителство.
 3. Извършване на изследвания, давайки необходимите разпореждания и прилагайки обезпечаващи качеството методи и указания въз основа на валидните стандарти, предписания и юридически правилници, валидни в България, в сътрудничество с официално признати български и международни институции, занимаващи се с изследване на строителните материали.
 4. Създаване на критерии за качество на СЪЮЗА.
 5. Разработване на методика за контрол по спазването на критериите за качество и активно участие в прилагането и.
 6. СЪЮЗЪТ извършва допълнителна стопанска дейност /издателска,рекламна, организиране на бизнес срещи,пътувания и обучения/ свързана с основния предмет на дейност.
Чл.6. СДРУЖЕНИЕТО не следва цели и не използва организационни форми и средства, които накърняват стопанската дейност на членовете или законните им права, а също така и узаконената от държавата идентичност.
Чл.7. Методът за обезпечаването на качеството се отнася за сглобяемите къщи, както и за др. сглобяеми строителни конструкции, използващи като основен конструктивен материал дървесината.
Чл.8. По въпросите, засягащи сферата на действие на СЪЮЗА, то поддържа връзка с компетентните органи, институции и професионални организации.
Чл.9. СДРУЖЕНИЕТО поддържа връзка с чуждестранни производствени, търговски и обслужващи професионални организации, сдружения и форуми и представлява интересите на своите членове.
Чл.10. СДРУЖЕНИЕТО поддържа връзка с чуждестранни производствени, търговски и обслужващи професионални организации, сдружения и форуми и представлява интересите на своите членове.
Чл.11. СДРУЖЕНИЕТО събира и предоставя на разположение помощна техническа и икономическа информация и във връзка с това организира обмяна на опит, консултации, информационни услуги и издава периодичен информационен бюлетин.
Чл.12. За повишаване информираността на своите членовете и за да представи дейността им, СДРУЖЕНИЕТО организира професионални, стокови, фирмени и делови демонстрации, професионални консултации между фирмите, партньорско сътрудничество.
нагоре

РАЗДЕЛ 4
ЧЛЕНСТВО

Чл.13. Членуването в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно. Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат всички физически и юридически лица, които са подали документи за членство,приемат да спазват Устава,правилниците,критериите за качество, решенията на ОС и УС на СЪЮЗА и плащат редовно определения членски внос. СДРУЖЕНИЕТО се състои от: пълноправни членове, асоциирани членове и член-консултанти.
 1. Пълноправен член: Пълноправни членове могат да бъдат, всички надлежно регистрирани търговски субекти, производители, вносители и извършващи монтаж на сглобяеми къщи и конструкции, които отговарят на следните условия:
  • Да разполагат с подходяща производствена база за изработването, съхранението и монтажа на сглобяеми къщи и конструкции.
  • Да имат изградени минимум пет самостоятелни обекта с обща застроена площ минимум хиляда кв.м.
  • Да имат назначени минимум трима служители с техническо образование, които отговарят за производството. Поне един от тях трябва да е с висше техническо образование и да бъде сертифициран от съюзната комисия по квалификацията.
  • Доброволно приемат да спазват СЪЮЗНИТЕ критерии за качество и да се подлагат на проверка за спазването им.
 2. Асоцииран член:
  • Асоциирани членове могат да бъдат юридически и физически лица, които споделят и работят за постигане на целите на съюза.
  • Асоциирания член има право да взема участие във всички мероприятия на СДРУЖЕНИЕТО със съвещателен глас. Няма право да гласува при взимането на решения. В изданията, в рекламните материали и др. има право да съобщи, че е асоцииран член на СДРУЖЕНИЕТО.
 3. Член-консултант:
  • Член-консултанти могат да бъдат юридически лица, които се занимават с научна и ли развойна дейност в областта на сглобяемото строителство или строителните материали използвани за него.
  • Член-консултанти могат да бъдат и физически лица, които са изявени специалисти в области свързани със сглобяеми къщи и конструкции.
  • Член-консултантът има право да вземе участие във всички мероприятия на със съвещателен глас. Няма право на глас при взимане на решения. В изданията, рекламните материали и др. има право да съобщи, че е член - консултант на СЪЮЗА. Решение за приемане на член-консултант се взима от Управителния съвет (УС) на СЪЮЗА въз основа на писмена молба на кандидата. В молбата , трябва точно да се посочи консултантската област в която се изявява и каква квалификация притежава. СЪЮЗЪТ вписва член- консултантите в списък с който ги препоръчва на производителите на сглобяеми къщи като професионални консултанти.
 4. Сертификат за членство: Сертификата за членство се издава всяка година на членовете на СЪЮЗА от УС при следните условия:
  • За пълноправните членове – при представяне на протокол от проверяващата комисия с положителна оценка и издължени членски такси за предходната година.
  • За асоциираните и член–консултантите – при издължени членски такси за предходната година.
нагоре

РАЗДЕЛ 5
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.14.(1) Членството се прекратява:
 1. с едностранно волеизявление до СЪЮЗА;
 2. със смъртта или поставянето по пълно запрещение;
 3. с изключването;
 4. с прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел;
 5. при отпадане.
(2) Напускането на члена е възможно само в края на календарната година, с шестмесечен срок на предупреждение.
(3) Предупреждението се изпраща до УС писмено с препоръчано писмо.
(4) Изключването на член става по предложение на УС с 2/3 мнозинство на общото събрание, ако има постъпили данни, че той работи против интересите, целите и авторитета на СЪЮЗА.
(5) УС може да замрази членството на провинилия се член до свикването на общо събрание.
(6) УС изпраща решението за изключване с препоръчано писмо в 20-дневен срок след взимането му. Срещу решението членът може да подаде жалба до съда в 30-дневен срок от датата на получаването му.
(7) Изключен член или негов правоприемник няма право да кандидатства за ново членство пет години след изключването му.
(8) Отпадането става при системно неучастие в дейността; прекратяване на производствената, монтажната или строителната му дейност, след като този факт стане известен на СЪЮЗА, или при не плащане на определените членски вноски.
(9) С прекратяването на членството се прекратяват и всички права свързани със СЪЮЗА.
С прекратяването на членството не отпадат възникналите задълженията към СЪЮЗА.

нагоре

РАЗДЕЛ 6
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.15.(1) Членовете имат право:
 • да взимат участие в общото събрание, да изказват мнение по всички въпроси, свързани с СЪЮЗА;
 • да взимат участие в мероприятията на отрасъла;
 • да имат участие в предлаганите от отрасъла услуги;
 • да заемат длъжност;
 • да имат достъп до всички документи на отрасъла;
 • да получи сертификат за членство.
(2) Членът има право да използва издадения му сертификат за членство като доказателство , че спазва приетите критерии за качество.
(3) Задължение на члена е да подпомага стремежите на СЪЮЗА относно обезпечаване на качеството на готовите строителни елементи. Да взима под внимание предписанията на валидните стандарти, българските строителни норми и критериите за качество на СЪЮЗА по отношение на всеки отделен продукт. Членът се задължава чрез контрола на производството да контролира качеството на продукцията и да се подлага на независима проверка.
(4) Членът се задължава да изплаща определените от УС членски такси.
(5) Ако членът по каквато и да е причина напуска СЪЮЗА, то той е длъжен в срок до 4 седмици от датата на решението да върне всички документи свързани с членството му в СЪЮЗА.
(6) Членовете на СДРУЖЕНИЕТО са длъжни да приемат посредничеството и решенията на омбудсмана.
(7) Членовете на СЪЮЗА имат задължението да представят ежегодно до 30 април анкетна карта – декларация за производствената и икономическата си дейност за предходната година по образец, одобрен от Управителния съвет.
нагоре

РАЗДЕЛ 7
ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.16. Органи на СЪЮЗА са общо събрание и управителен съвет.
Чл.17. Върховен орган на СЪЮЗА е общото събрание, което се състои от всички членове имащи право на глас.
Чл.18.(1) Общото събрание:
 1. Изменя и допълва устава.
 2. Приема други вътрешни правила.
 3. Избира и освобождава членовете на управителния съвет.
 4. Приема и изключва членове.
 5. Взема решения за откриване или закриване на клонове.
 6. Взема решения за участие в други организации.
 7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на СЪЮЗА.
 8. Приема основните насоки и програми за дейността на СЪЮЗА.
 9. Приема бюджета на СЪЮЗА.
 10. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.
 11. Приема отчета за дейността на УС.
 12. Отменя решения на други органи на СЪЮЗА, които противоречат на устава, закона или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на СЪЮЗА.
 13. Избира Омбудсман.
(2) Правата по т.1, 3, 7, 9, 11, 12 и 13 не могат да се възлагат на други органи на СДРУЖЕНИЕТО.
(3) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на СЪЮЗА.
Чл.19.(1) Общото събрание има право да взима решения тогава, когато присъстват половината от членовете с право на глас плюс 1. Ако по тази причина общото събрание не може да взима решения, то събранието се отлага с 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
(2) Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(3) Решенията по чл.20, ал.1, т.1, 4 и 7 се взимат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(4) Решения по въпроси, които не са включени и обявени в поканата за дневния ред, не може да се вземат.
Чл.20.(1) ОС се свиква от УС по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на СЪЮЗА. Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи искане за свикване на ОС на СЪЮЗА, то се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на ОС и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото на обявления в сградата, в която се намира управлението на СЪЮЗА, най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл.21. За провеждането на общото събрание се води протокол, който се подписва задължително от председателя на ОС и от един член.
Чл.22. Членовете на СЪЮЗА имат право по всяко време да имат достъп до протокола и другите документи, като това трябва да се поиска писмено и председателят е длъжен в 3 дневен срок да удовлетвори искането.
Чл.23.(1) Управителния съвет се състои от председател и най–малко още две лица – членове на СЪЮЗА. Членовете на УС се избират от общото събрание за срок от 5 годин.
(2) УС може да взема решения, ако на заседанията му присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна линия или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.14, ал.2 и чл.31, т.3 и 6 от ЗЮЛН§ - с мнозинство от всички членове.
(5) УС може да вземе и решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.
Чл.24. Управителният съвет:
 1. Представлява СЪЮЗА, както и определя обема на представителната власт на отделните негови членове.
 2. Осигурява изпълнението на решенията на ОС.
 3. Разпорежда се с имуществото на СЪЮЗА при спазване изискванията на устава.
 4. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет.
 5. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на СЪЮЗА.
 6. Определя реда и организира извършването на дейността на СЪЮЗА, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това.
 7. Определя адреса на СЪЮЗА.
 8. Взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.
 9. Изпълнява задълженията предвидени в устава.
 10. Контролира дейността на СЪЮЗА и издава сертификат за членство.
 11. Дава предложение до Общото събрание за изключване на член.
 12. Контролира качеството и изготвя принципните насоки за контрол. Съгласува изменения и допълнения на нормативните документи с по-висшестоящи строителни инстанции и контролни органи.
 13. Сформира работни групи за изпълнение на конкретни задачи.
Чл.25. УС избира от своя състав председател.
Чл.26. Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя. Председателя е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане от една трета от членовете му. Ако председателя не свика заседание в 7 дни. срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на председателя неговите заседания се ръководят от определен от УС член.
нагоре

РАЗДЕЛ 8
ОМБУДСМАН

Чл.27. Омбудсманът на Българския съюз на производителите на сглобяеми къщи е независим строителен специалист, който отваря на всички въпроси и оплаквания, свързани със сглобяемото строителство. Услугите, които предоставя Омбудсманът, са безплатни.
Омбудсманът е обществен посредник, който е на разположение на всички потребители със съвет и съдействие. Купувачите на сглобяеми къщи могат да ползват при нужда услугите на Омбудсманът като независим специалист. Той помага да се отстранят комуникационни проблеми между производителите и техни клиенти и посредничи при възникнали проблеми.
Омбудсманът се избира от Общото събрание.

нагоре

РАЗДЕЛ 9
ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.28. СЪЮЗЪТ може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя.
Чл.29. Членовете на СЪЮЗА, които са се слели или влели, стават членове на новото сдружение, а членовете на СЪЮЗА, което се е разделило – членове на новообразуваните сдружения, по техен избор.
нагоре

РАЗДЕЛ 10
ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.30.(1) СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:
 1. С решение на ОС.
 2. С решение на Окръжния съд по седалището на регистрацията, когато:
  • не е учредено по законния ред;
  • извършва дейност, която е противоречи на закона или е противна на обществения ред или добрите нрави;
  • е обявено в несъстоятелност.
(2) Решението по т.2 се постановява по иск на прокурора или на всеки заинтересован.
(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.
(4) В случаите на ал.2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.31.(1) При прекратяването на СЪЮЗА се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице.
(3) При неплатежоспособност, съответно несъстоятелност, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ.
(4) Разпределението на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се решава съгласно решение на свиканото за тази цел общо събрание. Взетите решения се изпълняват от УС.
нагоре

РАЗДЕЛ 11
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.32. Имуществото на СЪЮЗА се състои от пари, имоти, ценни книжа и се увеличава чрез внасянето на други имуществени вноски, като размера и начина на внасянето им се определя от ОС и УС с решение.
Чл.33. Приходите се сформират от доброволни парични и имуществени вноски от членовете, наеми, имоти и дарения от физически или юридически лица.
Чл.34. СЪЮЗЪТ има право да набира средства от членовете си за предварително определени и одобрени мероприятия, както и от разрешената му стопанска дейност.
Чл.35. СЪЮЗЪТ има право на собствени банкови сметки, счетоводен баланс и собствен печат, както и да натрупва фондове, включително и във валута и да влиза в договорни отношения със стопански и нестопански субекти.
нагоре

РАЗДЕЛ 12
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. На Общо събрание право на глас при взимане на решения имат всички присъстващи членове, докато пълноправните членове станат седем или повече.
нагоре

Този устав е одобрен и приет с решение на Общо събрание на СЪЮЗА, проведено на 09.10.2009 г.
©2005г. БСПСК всички права запазени /webmaster